De Ouderraad


logo OR

Wie zijn we en wat is onze doelstelling

Doelstelling

De ouderraad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de ouder, voogden en verzorgers van de aan de school ingeschreven leerlingen en het bevorderen van een goede samenwerking tussen deze ouders/verzorgers enerzijds en de schooldirectie en leerkrachten anderzijds. Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schooldirectie en leerkrachten. Deze doelstelling tracht de ouderraad te bereiken door o.a.:

  • Op te treden als klankbord c.q. hebben van een signaalfunctie voor ouders/verzorgers in overleg en/of samenwerking met de schooldirectie en leerkrachten.
  • Medewerking te verlenen aan schoolactiviteiten en festiviteiten. Dit gebeurt door actieve deelname dan wel coördinatie.
  • Het beheren van de (vrijwillige) ouderbijdrage. De bijdrage is in dit schooljaar vastgesteld op  € 30,00 per kind.

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit:

  • Het dagelijks bestuur, bestaande uit: voorzitter, penningmeester en secretaris
  • Vertegenwoordigers (leden)

De ouderraadsvergaderingen worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie en soms ook een vertegenwoordiger van de leerkrachten. De vergaderingen vinden plaats op school. Aanbrengen van agendapunten kan altijd bij een van de leden. De notulen van de vergadering vind je terug op de site van Marang. Kortom we houden ons met van alles bezig! Samen met het team van leerkrachten organiseren we vele activiteiten op school. Soms duidelijk aanwezig, maar ook regelmatig ondersteunen we het team op de achtergrond. Je kunt hierbij denken aan de gangbare feesten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Paasfeest, vierdaagse, laatste schooldag. Maar de ouderraad ondersteunt ook bijv. de luizenbrigade en de schoolfotograaf.

Voor ideeën, kritiek, of andere opvallende feiten kunt u altijd bij onze leden als aanspreekpunt terecht!

Ouders/verzorgers van leerlingen van Marang mogen langskomen op de vergadering van de ouderraad om daar financiële gegevens in te zien.

De ouderraad wil zich dan ook graag aan u voorstellen:

Voorzitter Jeroen Krauts
Penningmeester Carmen Melchels
Secretaris Marleen Emmerzaal
Louise Oosterink
Lid O.R. Theo Janssen
Lid O.R. Stefanie Derksen
Lid O.R. Marloes Molthoff
Lid O.R. Tamara Jorissen
Lid O.R. Judith Heurkens
Lid O.R. Maggy Scholten
 


Jaarverslagen/
Documenten

Notulen

Schooljaar 2022-2023

Notulen OR 27-06-2023
Notulen OR 16-05-2023

Notulen OR 21-03-2023

Notulen OR 31-01-2023

Notulen OR 15-11-2022

Notulen OR 27-09-2022